Felsefe, Düşünce ve Edebiyat Alanında Önerilen Kitaplar Listesi


Hazırlayan: Gürbüz Deniz

Not: Bilindiği varsayıldığından edebiyat klasikleri listeye dâhil edilmedi. Eksik ve noksanlarıyla bu liste, kendi içinde bir öncelik-sonralık iması taşımamaktadır. Ayrıca felsefe, düşünce ve edebiyat alanları bilinçli olarak karışık verilmiştir.

Platon, Yasalar

Platon, Timaios

Aristoteles, Metafizik

Aristoteles, Organon

Kindî (ö.873), Felsefi Risaleler, Çev: Mahmut Kaya, Klasik Yayınları

Fârâbî (ö.950), el-Medînetu’l-Fazıla (Faziletli Şehir)

Fârâbî, İhsâu’l-Ulûm, MEB Yayınları

Fârâbî, Halâ Risalesi (Boşluk Üzerine)

Fârâbî Hakkında: Yaşar Aydınlı, Fârâbî’de Allah-Alem İlişkisi

İbn Sînâ (ö.1037), eş-Şifa-Metafizik, I-II. Ciltler, Litera Yayınları

İbn Sînâ, Felsefî Risaleler, Çev: Hayri Kırbaşoğlu, Alparslan Açıkgenç, Kitabiyat Yayınları

İbn Sînâ, el-İşârât ve’t-Tenbîhât, Litera Yayınları

İbn Sînâ, Dânişname-i Alai

İbn Sînâ Hakkında Kitap: Mesut Okumuş, Kur’ân’ın Felsefî Okunuşu

Gazâlî (ö.1111), el-Munkız mine’d-Dalâl, Çev: Ahmet Suphi Furat

Gazâlî, Mişkâtu’l-Envâr, Çev: Süleyman Ateş

Gazâlî, Tehâfütü’l-Felâsife, Çev: Mahmut Kaya, Hüseyin Sarıoğlu

Gazâlî, İslam’da Müsamaha

Gazâlî Hakkında Kitap: Mehmet Ali Aynî, Hüccetü’l-İslam İmam Gazali

Sühreverdî el-Maktûl (ö.1191), Nur Heykelleri, MEB Yayınları

Sühreverdî Hakkında Kitap: Yusuf Ziya Yörükan, Sühreverdi ve Nur Heykelleri

İbn Rüşd (ö.1198), Faslu’l-Makâl, Çev: Bekir Karlığa

İbn Rüşd Hakkında Kitap: Hüseyin Sarıoğlu, İbn Rüşd Felsefesi

İbn Tufeyl (ö. 1186), Hayy b. Yakzan, İnsan veya Yapı Kredi Yayınları

İbn Haldun (ö.1406), Mukaddime, I-II. Ciltler, Çev: Süleyman Uludağ

İbn Arabi, Fususu’l-Hikem, Çev: Ekrem Demirli

Baki Yaşa Altınok, Şeyh Bedrettin ve Varidat

İmâm-ı Azam’ın Beş Eseri, Çev: Mustafa Öz

İmam Maturidi, Kitabu’t-Tevhid, Çev: Bekir Topaloğlu

İmam Eşari, el-İbane, Çev: Ramazan Biçer

Nesefi, Bahru’l-Kelam

Nesefi, Tevhidin Esasları

İbn Ataullah el-İskenderi, Hikemiyyat (Tasavvufi Hikmetler)

Necati Öner, Bilginin Serüveni

Necati Öner, İnsan Hürriyeti

Gürbüz Deniz, İnsan Hürriyetinin Metafizik Temelleri

Gürbüz Deniz, Anlam ve Varlık Boyutuyla İnsan

Zekai Konrepa, Hz. Muhammed’in Hayatı

Necip Fazıl Kısakürek, Çöle İnen Nur

M. Hasaneyn Heykel, Hz. Muhammed

Şibli Numani, Hz. Muhammed

Lesley Hazleton, İlk Müslüman

Karen Armstrong, Hz. Muhammed

Hasan Basri Çantay, Kur’ân Meali

Elmalılı Hamdi Yazır, Kur’ân Meali

Tuncer Namlı, Kur’ân Aydınlığı Kronolojik Kur’ân Meali

Muhammed Esed, Kur’ân Meali

Muhammed Esed, Mekke’ye Giden Yol I-II. Ciltler

Elmalılı Hamdi Yazır, Hak Dini Kur’ân Dili

Mevdudi, Tefhimu’l-Kur’ân

Andre Gide, Dar Kapı

Andre Gide, Pastoral Senfoni

İhsan Oktay Anar, Puslu Kıtalar Atlası

İhsan Oktay Anar, Amat

Kemal Tahir, Devlet Ana

Kemal Tahir, Kurt Kanunu

Ayşe Şasa, Delilik Ülkesinden Notlar

Aliya İzzet Begoviç, Doğu-Batı Arasında İslam

Aliya İzzet Begoviç, Özgürlüğe Kaçışım

Frantz Fanon, Siyah Deri Beyaz Maske

Frantz Fanon, Yeryüzünün Lanetlileri

Ahmed Yüksel Özemre, Üsküdar’da Bir Attar Dükkânı

Kudsi Erguner, Ayrılık Çeşmesi

Tosun Bekir Bayraktaroğlu, Amerika’da Bir Türk

Roger Garaudy, Hatıralar

Roger Garaudy, 20. Yüzyıl Biyografisi

Roger Garaudy, Yaşanmış Şiir Don Kişot

Arnold Toynbee, Hatıralar

Kemal Karpat, Dağı Delen Irmak

Carl Gustave Jung, Anılar Düşler Düşünceler

Ziyaüddin Serdar, Cenneti Arayan Adam

Yaşar Kutluay, Siyonizm ve Türkiye

Tayyar Altıkulaç, Zorlukları Aşarken

Murat Baç, Kaos Kelam Hijyen Şiddet

Hasan Cemal, Kimse Kızmasın Kendimi Yazdım

Ali Şeriati, Medeniyet ve Modernizm

Ali Şeriati, Hacc

Ali Şeriati, İnsanın Dört Zindanı

Martin Lings, Yakin Risalesi

İsmet Özel, Zor Zamanda Konuşmak

İsmet Özel, Üç Mesele

İsmet Özel, Waldo Sen Neden Burada Değilsin

İsmet Özel, Erbain

Mustafa Kutlu, Sır

Mustafa Kutlu, Bu Böyledir

Mustafa Kutlu, Ya Tahammül Ya Sefer

Fritjof Capra, Batı Düşüncesinde Dönüm Noktası

Jeremy Rifkin, Entropi

F. Schumacher, Küçük Güzeldir

F. Schumacher, Aklı Karışıklar İçin Kılavuz

Toshiko İzutsu, Kur’ân’da Allah ve İnsan

Seyyid Hüseyin Nasr, İslam İdealler ve Gerçekler

Seyyid Hüseyin Nasr, İslam Kozmolojisi Öğretisine Giriş

Seyyid Hüseyin Nasr, İnsan ve Tabiat

Cevdet Said, Bireysel ve Toplumsal Değişmenin Yasaları

Süleyman Uludağ, İslam Düşüncesinin Yapısı

Hamid İnayet, Çağdaş İslami Siyasi Düşünce

Fazlurrahman, İslam

Sezai Karakoç, Gündönümü

Sezai Karakoç, Sütun, I-II. Ciltler

Rene Guenon, Doğu ve Batı

Rene Guenon, Modern Dünyanın Bunalımı

Şakir Kocabaş, İfadelerin Gramatik Ayırımı

Şakir Kocabaş, İslam’da Bilginin Temelleri

Şakir Kocabaş, Kur’ân’da Yaratma Kavramı

Hermann Hesse, Siddharta

Hermann Hesse, Bozkırkurdu

Hermann Hesse, Öldürmeyeceksin

Nikos Kazancakis, Zorba

Nikos Kazancakis, Allah’ın Garibi

Nikos Kazancakis, El Greco’ya Mektuplar

Cemal Kafadar, İki Cihan Aresinde

Daryush Shayegan, Yaralı Bilinç

Ortega Y. Gasset, Tarihsel Bunalım ve İnsan

Ortega Y. Gasset, İnsan ve Her Şey

Filibeli Ahmet Hilmi, Amak-ı Hayal

Muhtasar Sahih-i Buhari

Omar Michael Burka, Sufiler Arasında

Robert Pirsig, Zen ve Motosiklet Bakım Sanatı

Robert Pirsig, Lila

Forrest Carter, Küçük Ağacın Eğitimi

Daniel Pennac, Roman Gibi

Daniel Pennac, Okul Sıkıntısı

Herold Armstrong, Bozkurt

Erich Scheurmann, Göğü Delen Adam Papalagi

Tuncar Tuğcu, Batı Felsefesi Tarihi

İvan İllich, Okulsuz Toplum

John Berger, Görme Biçimleri

Muhammed İkbal, Benlik Sırları

Rasim Özdenören, Müslümanca Düşünme Üzerine Denemeler

Rasim Özdenören, Gül Yetiştiren Adam

Cemil Meriç, Bu Ülke

Cemil Meriç, Işık Doğudan Gelir

Cemil Meriç, Sosyoloji Yazıları

Cemil Meriç, Jurnal

Erol Güngör, İslam Tasavvufunun Meseleleri

Nurettin Topçu, İsyan Ahlakı

Nurettin Topçu, Var Olmak

Turgut Cansever, Kubbeyi Yere Koymamak

Muhammed Hamidullah, İslam Peygamberi, Beyan Yayınları

Seyyid Kutub, Kur’ân’da Edebi Tasvir

Seyyid Kutub, Kur’ân’da Kıyamet Sahneleri

Murtaza Mutahhari, Adl-i İlahi

Murtaza Mutahhari, Hicab Örtünmenin Felsefesi

Said Nursi, Münazarat

Cengiz Aytmatov, Gün Olur Asra Bedel

Cengiz Aytmatov, Cengiz Hana Küsen Bulut

Abdülvehhab el-Efendi, İslam Modernliğini Yeniden Düşünmek

Abdülvehhab el-Efendi, Nasıl Bir Devlet

Orhan Pamuk, Kara Kitap

Orhan Pamuk, Kar

Orhan Pamuk, Benim Adım Kırmızı

Oğuz Atay, Tutunamayanlar

Hilmi Ziya Ülken, Oluş ve Bozuluş

Hilmi Ziya Ülken, İslam Düşüncesi

M. M. Şerif, İslam Düşüncesi Tarihi

Kierkegaard, Korku ve Titreme

Bertrand Russell, Neden Hıristiyan Değilim

Hüsamettin Arslan, Epistemik Cemaat

Alev Alatlı, Yaseminler Tüter mi Hala

Alev Alatlı, İşkenceci

Sabahattin Ali, Sırça Köşk

Falih Rıfkı Atay, Zeytindağı

George Orwell, Hayvan Çiftliği

Turgut Uyar, Büyük Saat

Erdem Bayazıt, Şiirler

Murtaza Korlaelçi, Pozitivizmin Türkiye’ye Girişi

İhsan Toker, Teolojik Bir İnşa Olarak Laiklik

Fuat Aydın, Hint Dini Düşüncesinde İnsanın Özgürlük Arayışı

Yasin Meral, Samirî’nin Buzağısı

Mircea Eliade, Kutsal ve Dindışı

Mircea Eliade, Mitlerin Özellikleri

Kamuran Birand, İlk Çağ Felsefesi Tarihi

Jostein Gaarder, Sophie’nin Dünyası

Umberto Eco, Gülün Adı

Albert Camus, Veba

Albert Camus, Başkaldıran İnsan

R. Tagore, Gora

Arda Denkel, Anlam ve Nedensellik

Engin Erdem, Varlıktan Tanrı’ya İbn Sina’nın Metafizik Delili

Thomas Khun, Bilimsel Devrimlerin Yapısı

Karl Popper, Açık Toplum ve Düşmanları I-II. Ciltler

Şule Gürbüz, Coşkuyla Ölmek

Bernard Lewis, Modern Türkiye’nin Doğuşu

Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce Cilt I: Tanzimat ve Meşrutiyetin Birikimi, İletişim Yayınları

İsmail Kara, Şeyh Efendinin Rüyasındaki Türkiye

Hüseyin Atay, Kur’ân Araştırmaları

Yaşar Nuri Öztürk, Kur’ân’ın Temel Kavramları

Kürşat Demirci, Dinlerin Dejenerasyonu

İsmail Raci Faruki, İslam Düşünce Atlası

İsmail Raci Faruki, Tevhid

Abdülkerim Süruş, Evrenin Yatışmaz Yapısı

Submit a comment

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s